. Біликівський навчально-виховний комплекс - Програма гуртка
Біликівський навчально виховний комплекс Миргородської районної ради
Понеділок, 21.05.2018, 02:49
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Наше опитування
Ваш найулюбленіший предмет?
Всього відповідей: 124
Нова Українська Школа
Національна дитяча гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
» Цей день в історії

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

ПРОГРАМА гуртка моделювання іграшок-сувенірів

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Моделювання іграшок-сувенірів — це залучення дітей до народних традицій і художньої культури українського народу в процесі творчої діяльності.

Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів розрахована на ро­боту з учнями молодшого та середнього шкільного віку. Програма перед­бачає навчання дітей у групах основного рівня і розрахована на два роки навчання. Перший рік навчання — 144 год, другий — 216 год, відповідно 4 та 6 год на тиждень.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: ознайомлення з різними матеріалами, інструмента­
ми, техніками виготовлення іграшок-сувенірів;

практичної: вироблення трудових вмінь, навичок обробки матері­алів, роботи з інструментами, засвоєння технологій виготовлення іграшок-сувенірів;

творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, піз­навального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особис­тості у творчій самореалізації; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;

соціальної: розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу,
його історії та традицій; виховання позитивних якостей емоційно-вольо­вої сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство тощо), добро­зичливості й товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в ко­лективі.

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викла­данні теоретичною матеріалу використовуються такі методи роботи як розповідь, яка супроводжується показом репродукцій, бесіди з переглядом і аналізом зразків сувенірів.

На заняттях основний час надається практичній роботі. До неї входить виготовлення шаблонів моделей іграшок, розробка нових конструкцій, розкрій тканини, пошиття (плетіння) та оздоблення виробів.

Під час навчання учні поступово опановують різноманітні техніки ви­готовлення сувенірів. Вони оволодівають новим рівнем знань на основі ра­ніше одержаних відомостей.

 

На першому році навчання учні ознайомлюються з іграшкою як од­ним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з різ­ними матеріалами та інструментами. У процесі навчання учні набувають практичних навичок у виготовленні шаблонів, читанні схем, підборі та розкрої текстильних матеріалів, пошиві й оздобленні сувенірів. Вивча­ють правила техніки безпеки під час роботи з різними матеріалами та інс­трументами.

На другому році навчання учні ознайомлюються з більш складнішими технологіями виготовлення іграшок-сувенірів. Тому вони не тільки закріп­люють набуті навички та вміння, а й здобувають нові. Гуртківці самостій­но працюють із кресленнями, виготовляють об'ємні іграшки, опановують елементи конструювання лялькового одягу.

Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Діти вчаться проектувати і створювати свої іграшки та вироби для практично­го вжитку: оформлення закладу, житлових кімнат, використання в побуті.

Працюючи над колективними завданнями, учні також виконують ок­ремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу; діти розумі­ють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна ро­бота виховує в дітей дружні взаємовідносини, почуття взаємодопомоги.

Робота в гуртку тісно пов'язана з народним мистецтвом, тому учні під час навчання знайомляться з історією української іграшки, найвідомішими народними промислами, такими як вишивка, бісероплетіння, писанкарство.

Програма інтегрує знання гуртківців із різних областей знань: креслен­ня, технології, історії, що суттєво доповнює варіативну частину шкільної програми з трудового навчання. Заняття в гуртку відкривають широкі можливості для професійної орієнтації учнів.

Для естетичного виховання учнів, розширення їх світогляду велике значення мають екскурсії в музеї, на виставки декоративно-ужиткового мистецтва, зустрічі з народними майстрами.

Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях необхідно вико­ристовувати дидактичний матеріал: яскраві плакати із зображенням ігра­шок і кресленнями до них, зразки іграшок, різноманітні ілюстративні й фо­томатеріали, вироби народних майстрів.

Контроль за засвоєнням гуртківцями даної програми здійснюється че­рез поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання і з ураху­ванням результатів участі в конкурсах і виставках різних рівнів.

Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів може використову­ватись під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про порядок організації інди­відуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни та до­повнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтере­сів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зрос­тання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку ді­тей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи ін­шої теми і внести відповідні корективи до програми.

 

Основний рівень,  перший рік  навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Українська народна іграшка

16

2

14

3

Сувеніри-прикраси з бісеру

14

1

13

4

Іграшки з тканини

66

8

58

5

Народна вишивка

10

1

9

6

В'язання сувенірів гачком

22

2

20

7

Суспільне корисна праця

6

-

6

8

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

6

6

-

9

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

24

120

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Значення праці в житті людини. Ознайомлення з програмою роботи гуртка. Демонстрація зразків саморобних іграшок.

Правила поведінки учнів під час занять і під час перерви. Інструменти, матеріали та пристрої, необхідні для роботи. Правила безпеки праці.

2. Українська народна іграшка (16 год)

Історичні дані про іграшку. Національні традиції виготовленні ігра­шок. Фольклорна лялька, її роль у культово-обрядових діях нашого народу. Побут і житло у фольклорі.

Поняття про матеріали та інструменти для виготовлення іграшок-сувенірів. Технологія виготовлення української народної іграшки.

Практична робота. Виготовлення вузлової ляльки та іграшок із со­лоного тіста. Виготовлення закладок і сувенірів-мініатюр.

3. Сувеніри-прикраси з бісеру (14 год)

Сувеніри-прикраси з бісеру, їхнє призначення та види. Матеріали та інструменти, необхідні для виготовлення сувенірів із бісеру.

Різноманітність технік і технологія виготовлення виробів із бісеру визначення довжини нитки, способи закріплення ниток на початку та наприкінці роботи, способи нанизування. Поєднання кольорів при нани­зуванні. Робота за схемами.

Практична робота. Виготовлення декоративних прикрас із бісеру («квітка», «метелик»).

Виготовлення сувенірів, прикрашених бісером: кулони, браслети із шкіри й хутра.

 

4.                                 Іграшки з тканини (66 год)

Іграшки з тканини, їх призначення та властивості. Поняття про виго­товлення іграшок з тканини ручними швами.

Загальні дані про тканину. Види тканин, їхнє застосування й призна­чення. Правила виконання ручних робіт. Ручні шви. Шаблони, правила їх виготовлення. Збільшення та зменшення креслення по клітинах.

Практична робота. Виконання зразків ручних швів (петельний шов, косий стібок через край, шви «назад голку» та «вперед голку»). Виго­товлення голечниці. Копіювання малюнка, виготовлення шаблонів.

Технологія виготовлення іграшок із тканини ручними швами. Вибір і замальовка моделі іграшки.

Правила роботи з викрійками й виготовлення шаблонів за ними. Роз­кроювання деталей іграшки та послідовність її виготовлення. Техніка безпеки при роботі з ножицями, голками, електропраскою.

Види і правила оздоблення іграшок. Виготовлення оздоблювальних елементів (помпон, шнур).

Практична робота. Виготовлення виробів побутово-ужиткового призначення: кухонних прихваток, настінних кишеньок, грілок на завар­ний чайник тощо.

Виготовлення іграшок за зразками і задумом гуртківців.

Поняття про виготовлення іграшок із застосуванням шаблонів геомет­ричних фігур (конуса, кулі, овалу, трикутника). Робота з креслярським інс­трументом.

Поняття про ескіз. Розробка іграшок за власним задумом.

Практична робота. Виготовлення і практичне застосування шабло­нів геометричних фігур для іграшок.

Виготовлення іграшок на основі двох кульок («курчатко», «ведмедик» та ін.). Виготовлення іграшок для лялькового театру.

5.                                 Народна вишивка (10 год)

Українська народна вишивка, її історія. Характерні особливості виши­вок різних регіонів України. Значення та символіка кольору.

Поняття про орнамент. Технологія ручного вишивання: підготовка тканини, інструментів, пристроїв, добір ниток.

Перенесення візерунка, техніка виконання швів («хрестик», «качалочка»)

Практична робота. Виготовлення зразків різноманітних вишивок. Виготовлення листівок до свят.

6. В'язання сувенірів гачком (22 год)

Поняття про в'язані сувеніри. Основи в'язання гачком. Умовні позна­чення. Плетіння різноманітних елементів: ланцюжок-основа, стовпчик без накиду, стовпчик з одним і більше накидами, дужки з повітряних петель, кільце.

Поняття про схеми. Записування узорів.

Збільшення і зменшення кількості стовпчиків. Принцип плетіння кола, квадрата.

Практична робота. В'язання різних зразків візерунків. В'язаний су­венір: «мишка», «сонечко», «зайчик» та ін.

7. Суспільне корисна праця (6 год)

Виготовлення іграшок для ярмарків, виставок, дитячого будинку.

8. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (6 год)

Екскурсії на фабрику іграшок, виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація та проведення різноманітних масових заходів. Святкування Нового року, Днів іменинника, інших свят.

9. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Виставка робіт гуртківців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Український календар. Спілкуємося українською

Погода

Друзі сайту
  • Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації
  • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського
  • Блог методиста Миргородського РМК Рожко Інни Сергіївни

  • Архів записів

    Copyright MyCorp © 2018 Конструктор сайтів - uCoz