. Біликівський навчально-виховний комплекс - Посадова інструкція завідуючого кабінетом (робочої кімнати)
Біликівський навчально виховний комплекс Миргородської районної ради
Субота, 21.04.2018, 02:54
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Наше опитування
Ваш найулюбленіший предмет?
Всього відповідей: 124
Нова Українська Школа
Національна дитяча гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
» Цей день в історії

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

   „ПОГОДЖЕНО”                                                     „ЗАТВЕРДЖУЮ”

   Голова профкому                                                                      Директор школи

„ __ „ ___________ 201_ року                                                „ __ „ ___________ 201_ року

 

Посадова інструкція завідуючого кабінетом (робочої кімнати)

__________________________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові)

 

І. Загальні положення

1.1 Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно- кваліфікаційної характеристики вчителя, затвердженої наказом Мініс­терства освіти і науки України від 31.08.1995 р., № 463/1268 за погод­женням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України.

В інструкції враховані рекомендації з організації охорони праці в навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) по­винен мати відповідну середньо-спеціальну чи вищу освіту.

1.4. Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з нав­чально-виховної роботи.

1.5. У своїй роботі вчитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) керується Конституцією і Законами України, указами Прези­дента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управ­ління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, нака­зами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією, трудовим дого­вором (контрактом).

Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) дотри­мується Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки

2.1.Основними напрямками діяльності є:

 • навчання учнів предмета з врахуванням вікових особливостей школярів;
 • формування в учнів загальної культури, свідомого вибору професії та готовності до функціонування в ринкових умовах;
 • забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки у навчальному закладі і у майстерні зокрема.

2.2. Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) виконує такі посадові обов'язки:

 • планує, здійснює навчання, виховання, розвиток учнів із враху­ванням специфіки предмета, проводить уроки та інші навчальні заняття в класах згідно з розподілом навчального навантаження;
 • реалізує програми з предмета у відповідності з навчальним планом, поурочним планом і розкладом занять;
 • забезпечує умови для засвоєння учнями навчальних програм з предмета згідно з вимогами Державного освітнього стандарту;
 • веде в установленому порядку шкільну документацію;
 • постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності і фахо­вого рівня з предмета;
 • вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;
 • розробляє і періодично переглядає (1 раз на три роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
 • виконує розпорядження і накази Міністерства освіти і науки України і органів профспілок з питань охорони праці;
 • включає питання електробезпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці у плани практичних занять;
 • створює робочі місця, які відповідають усім вимогам охорони праці та виробничої санітарії; контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнями;
 • не допускає проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без спецодягу та інших засобів індивіду­ального захисту;
 • вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;
 • проводить практичні заняття та інші роботи тільки при наявності захисного заземлення, блокуючих пристроїв й інших умов, що вимагають правила і норми з електробезпеки, охорони праці, виробничої санітарії;
 • проводить профілактичну рсіботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;
 • бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку;
 • підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх заміняють);
 • проводить інструктаж учнів з охорони праці та безпеки життєдіяль­ності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів";
 • -допускає у визначеному порядку на заняття представників адмініст­рації школи з метою контролю оцінки своєї діяльності;
 • заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпоряд­женням заступника директора школи з навчально-виховної роботи;
 • бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які прово­дяться адміністрацією школи; розробляє заходи з охорони праці для включення їх в Угоду;
 • чергує по школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закін­чення занять;
 • проходить періодичне медичне обстеження;
 • дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громад­ських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя;
 • організовує поповнення майстерні обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентарізаціі та списуванні майна майстерні, яке не придатне до використання.

III. Права

Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) має право:

3.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

3.2. На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо­вання, навчальні посібники, матеріали, підручники.

3.5. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.6. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію, одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

IV. Відповідальність

4.1 .У визначеному законодавством України порядку вчитель трудо­вого навчання (завідуючий робочою кімнатою) несе відповідальність за:

 • реалізацію не в повному обсязі навчальних програм з трудового навчання у відповідності із навчальним планом і розкладом навчального процесу;
 • життя і здорс*в'я учнів під час навчально-виховного процесу;
 • порушення прав і свобод учнів.
 • безпечний стан робочих місць, електрообладнання, верстатів, стендів, приладів, інструментів, належний стан приміщення;
 • безпечне зберігання і транспортування обладнання і матеріалів, а також безпечне застосування знешкоджуючих і знищення легкозай­мистих матеріалів;
 • розміщення верстатів, установок і стендів у відповідності з прави­лами і нормами з охорони праці;
 • введення в експлуатацію нових, а також реконструйованих майсте­рень з дозволу приймальної комісії;
 • систематичне проведення інструктажів для учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності і відповідне їх оформлення в «Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів» та класних журналах;
 • щорічну розробку заходів з охорони праці та їх виконання;
 • своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, пов'язаних з роботою учнів у майстерні, вжиття заходів по усуненню причин, що при­звели до травми;
 • перевірку знань і дотримання учнями правил техніки безпеки і питань охорони праці;
 • перевірку перед початком роботи готовності стендів, верстатів, машин, механізмів та інструментів;
 • проведення у встановлені терміни оперативного контролю за станом робочих місць та обладнання у майстерні.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, закон­них розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку, вчитель може бути звільне­ний з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплі­нарної відповідальності.

4.4. За завдані школі чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна­чених трудовим чи цивільним законодавством .

V. Повинен знати:

 • матеріал предмета в обсязі відповідної вищої освіти;
 • методику викладання предмета, дисципліни психолого-педагогіч- ного профілю;
 • принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної освіти, зокрема стосовно предмета;
 • форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення;
 • основні напрямки і перспективи розвитку освіти;
 • Закон України про освіту, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відпо­відно до чинного законодавства про мови України;
 • нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
 • правила безпечної експлуатації електрообладнання, правила по­жежної і електробезпеки, надання першої медичної допомоги, правила виробничої санітарії та гігієни праці, правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту, шляхи евакуації;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку.

VI. Кваліфікаційні вимоги

Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою):

6.1. Повинен мати відповідну середньо-спеціальну чи вищу освіту.

6.2. Проявляє ґрунтовну професійну компетентність.

6.3. Володіє сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу.

6.4. Повинен мати третю групу допуску з електробезпеки до 1000 В.

6.5. Повинен раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета, раз на три роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою):

7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

7.2. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до методичної, педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя праці, завідуючого робочою кімнатою на час канікул затверджується директором школи.

7.3. Заміняє у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.

7.4. Заміняється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності.

7.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право- вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

7.6. Бере участь у роботі шкільного та міського методичного об'єд­нання вчителів технічної та обслуговуючої праці.

7.7. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _____________________________________ 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Український календар. Спілкуємося українською

Погода

Друзі сайту
 • Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського
 • Блог методиста Миргородського РМК Рожко Інни Сергіївни

 • Архів записів

  Copyright MyCorp © 2018 Конструктор сайтів - uCoz