. Біликівський навчально-виховний комплекс - Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології
Біликівський навчально виховний комплекс Миргородської районної ради
Понеділок, 23.04.2018, 06:50
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Наше опитування
Ваш найулюбленіший предмет?
Всього відповідей: 124
Нова Українська Школа
Національна дитяча гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
» Цей день в історії

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

   „ПОГОДЖЕНО”                                                     „ЗАТВЕРДЖУЮ”

   Голова профкому                                                                      Директор школи

„ __ „ ___________ 201_ року                                                „ __ „ ___________ 201_ року

 

Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології

_______________________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові)

 

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя біології. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Учитель біології призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. Він повинен мати вищу педагогічну освіту.

1.4. Учитель біології підпорядковується безпосередньо заступнику ди­ректора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. Завідуючому кабінетом біології підпорядковується безпосередньо лаборант.

1.6. У своїй діяльності вчитель біології керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки

Основними напрямками діяльності вчителя біології є:

2.1. Організація поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймання матеріальних цінностей (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечення зберігання підзвітного майна, участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності функціонування в ринкових умовах.

2.3. Забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в навчальному закладі.

2.4. Завідувач кабінетом біології:

 • несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
 • забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;
 • здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними про­грамами;
 • розробляє і періодично переглядає (не менше як 1 раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
 • контролює стан обладнання навчального кабінету, його забезпе­чення протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпезпечення безпечних умов праці та навчання;
 • не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
 • систематично проводить первинний позаплановий, цільовий та вступний інструктажі з лаборантом і учнями, відповідно їх оформляє у журналах;
 • перевіряє знання і виконання лаборантом й учнями правил та інст­рукцій з охорони праці;
 • не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя й здоров'я учнів і працівників школи. При виявленні таких фактів пові­домляє про це заступника директора з навчально-виховної роботи, про­водить своєчасне розслідування і облік нещасник випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінеті; вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку;
 • вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в Угоду з охорони праці;
 • допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи;
 • бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які прово­дяться дирекцією школи;
 • чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять;
 • проходить періодичне медичне обстеження;
 • дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громад­ських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

III. Права

Вчитель біології має право:

 • Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Ста­тутом школи.
 • На захист професійної честі та гідності.
 • Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його діяльності, давати відповідні пояснення.
 • Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.
 • На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за виключенням випадків, передбачених законом.
 • Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо­вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.
 • Підвищувати свою кваліфікацію.
 • Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
 • Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

IV. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель біології несе відповідальність за:

 •  реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;
 •  життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
 •  порушення прав і свобод учнів.

4.2. За безпечний стан робочих місць, приладів, інструментів, належ­ний санітарний стан приміщень.

4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів».

4.4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.

4.5. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.6. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель біології несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна­чених трудовим чи цивільним законодавством.

V. Повинен знати

Вчитель біології та завідувач кабінетом повинен знати:

5.1. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та правила:

 • внутрішнього трудового розпорядку;
 • безпечної експлуатації електрообладнання;
 • пожежної і електробезпеки;
 • надання першої медичної допомоги;
 • виробничої санітарії та гігієни праці.
 • користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.

5.2. Шляхи евакуації дітей на випадок виникнення пожежі.

5.3. Особливості змісту навчальних програм з біології.

5.4. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.5. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

5.6. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

5.7. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.8. Психологічні основи диференційованого навчання.

5.9. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.10. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.

5.11. Основи формування системності знань школярів.

5.12. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.13. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

5.14. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.15. Сучасні методики навчання з біології.

5.16. Основну і додаткову літературу, першоджерела з біології.

5.17. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

VI. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Учитель біології і завідуючий кабінетом біології повинен мати відповідну вищу освіту.

6.2. Володіти сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення лабораторних робіт у кабінеті біології.

6.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.5. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфі­кації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

6.6. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Учитель біології:

7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

7.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

7.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).

7.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

7.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право­вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністріцією і педагогічними праців­никами школи.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _____________________________________

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Український календар. Спілкуємося українською

Погода

Друзі сайту
 • Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського
 • Блог методиста Миргородського РМК Рожко Інни Сергіївни

 • Архів записів

  Copyright MyCorp © 2018 Конструктор сайтів - uCoz