. Біликівський навчально-виховний комплекс - Посадова інструкція учителя захисту Вітчизни
Біликівський навчально виховний комплекс Миргородської районної ради
Понеділок, 25.06.2018, 07:03
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Наше опитування
Ваш найулюбленіший предмет?
Всього відповідей: 125
Нова Українська Школа
Національна дитяча гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
» Цей день в історії

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

   „ПОГОДЖЕНО”                                                     „ЗАТВЕРДЖУЮ”

   Голова профкому                                                                      Директор школи

„ __ „ ___________ 201_ року                                                „ __ „ ___________ 201_року

 

Посадова інструкція учителя захисту Вітчизни

_______________________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові)

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно- кваліфікаційної характеристики вчителя захисту Вітчизни, за­твердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.1995 р., № 463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України.

При складанні інструкції враховані "Примірні рекомендації про організацію служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України", затверджені наказом Міністерства освіти від 27.02.1995 р., N9 92.

1.2. Учитель захисту Вітчизни призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. Учитель захисту Вітчизни повинен мати вищу професійну або спеціальну підготовку, а також військову освіту без вимог до стажу роботи.

1.4. У своїй діяльності учитель захисту Вітчизни керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання, оборони, ЦО і забезпечення функціо­нування закладу при надзвичайних ситуаціях, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Ста­тутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель захисту Вітчизни дотримується Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки

Основними завданнями діяльності вчителя захисту Вітчизни є:

2.1. Викладання захисту Вітчизни.

2.2. Організація у відповідності з законодавством захисту Вітчизни учнів і обліку військовозобов'язаних.

2.3. Організація і проведення в школі занять з ЦО.

2.4. Підготовка школи до функціонування в умовах стихійного лиха.

Учитель захисту Вітчизни виконує такі обов'язки:

2.5. Перевіряє перед початком стрільби знання учнями-стрільцями правил безпечного ведення стрільби та слідкує за виконанням встанов­лених правил і дотримання вимог при проведенні стрільби.

2.6. Негайно припиняє стрільбу при порушенні правил стрільби і вимог безпеки, про що доповідає директору школи або його заступнику.

2.7. Перед початком стрільби ознайомлює під розписку учнів з правилами і вимогами техніки безпеки при проведенні занять із стрільби.

2.8. По закінченні часу відведеного розкладом (графіком) на стрільбу звільняє тир і приводить його в порядок (прибирає килим, підстилки, мішечки, збирає гільзи, коробки).

2.9. Здає тир і розписується про здачу в журналі обліку стрільби.

2.10. Бере участь у плануванні і проведенні заходів з охорони праці, життя і здоров'я учнів і працівників школи, в роботі педагогічної ради і нарад при директорові.

2.11. Взаємодіє з відповідними закладами і організаціями з питань допоризовної підготовки, ЦО.

2.12. Спільно з працівниками охорони здоров'я організовує прове­дення медичного обстеження юнаків допризовного і призовного віку для приписки їх до військкоматів.

2.13. Надає військкоматам допомогу в відборі кандидатів для вступу до військових навчальних закладів.

2.14. Приймає участь в розробці плану ЦО школи.

2.15. Допомагає у проведенні командно-штабних, тактико-спеціальних навчань з ЦО.

2.16. Бере участь у забезпеченні функціонування школи при виник­ненні надзвичайних ситуацій.

2.17. Проводить практичні заняття і тренування учнів та працівників школи з навчання їх правильним діям у надзвичайних ситуаціях.

2.18. Забезпечує створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази, дотримання учнями правил безпеки при проведенні занять із захисту Вітчизни.

2.19. Проходить періодичні медичні обстеження.

2.20. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громад­ських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.

III. Права

Учитель захисту Вітчизни має право:

3.1. Брати участь в управлінні школою у порядку, визначеному Ста­тутом школи.

3.2. На захист професійної честі і гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, і давати свої пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розсліду­вання, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно вибирати і використовувати методики навчання й виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

3.7. Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію.

3.8. Атестуватися добровільно на відповідну кваліфікаційну категорію.

3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визначе­ному відповідними правилами.

IV. Відповідальність

4.1. У встановленому законодавством України порядку учитель захисту Вітчизни несе відповідальність за:

 • нереалізацію в повному обсязі освітніх програм у відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу;
 • життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
 • порушення прав і свобод учнів;
 • виконання постанов, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, профспілкових органів з питань охорони праці, Поло­ження про допризовну підготовку;
 • включення питань з охорони праці і техніки безпеки у практичні і тренувальні заняття;
 • створення необхідних умов, що забезпечують чітку організацію стрільби, зразкового дотримання правил, вимог техніки безпеки і високу дисциплінованість усіх учнів;
 • безпечне транспортування зброї, боєприпасів;
 • безпечний стан робочого місця при стрільбі (в тирі);
 • безпечне зберігання, видачу та облік зброї, боєприпасів.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, учитель захисту Вітчизни несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також здійснення іншого аморального вчинку вчитель допризовної підго­товки може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законо­давством і законом України "Про освіту". Звільнення за подібний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.4. За спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учи­тель допризовної підготовки несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і(чи) цивільним законодавством.

4.5. Учитель захисту Вітчизни повинен заборонити:

 • проведення стрільби із несправної зброї;
 • заряджати зброю на вогневому рубежі без команд "Заряджай!", "Вогонь!";
 • брати зброю без дозволу керівника;
 • залишати на вогневому рубежі зброю із закритим затвором або зве­деними курком як заряджену, так і не заряджену;
 • направляти зброю на людей, в сторону, навіть якщо вона не заряд­жена;
 • залишати, де б то не було, зброю чи передавати її іншим особам.

V. Повинен знати

Учитель захисту Вітчизни повинен знати:

5.1. Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учас­ників навчально-виховного процесу.

5.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. Правила безпечної експлуатації навчальної зброї, правила пожеж­ної та електробезпеки, надання першої медичної допомоги.

5.4. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.

5.5. Правила               користування засобами пожежогасіння та індивіду­ального захисту.

5.6. Шляхи евакуації.

5.7. Норми оцінювання знань, умінь, навичок; вимоги до ведення шкільної документації.

5.8. Зміст програми допризовної підготовки, підручників, учнівських посібників.

5.9. Сучасні методи навчання свого предмета.

5.10. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.

5.11. Здійснювати короткочасне і довготривале прогнозування резуль­татів навчання.

5.12. Контролювати якість знань, умінь і навичок учнів.

5.13. Аналізувати і оцінювати одержану інформацію для вдоскона­лення процесу навчання.

5.14. Аналізувати уроки з точки зору реалізації принципів навчання і виховання.

VI. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Учитель захисту Вітчизни проводить вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці під час занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

6.2. Один раз на три роки проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і один раз на 5 років на курсах підвищення кваліфікації з предмета.

6.3. Розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці і подає їх на затвердження директору.

6.4. Володіє сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу. Проявляє ґрунтовну професійну компетентність. Забезпечує результативність своєї праці.

VII. Взаємовідносини

Учитель захисту Вітчизни:

7.1. Працює згідно з тарифікаційним навантаженням, розкладом уроків, графіком позакласної роботи, затвердженими директором школи.

7.2. Планує заходи з допризовної підготовки та військово-патріо­тичного виховання. План заходів затверджує з директором школи.

7.3. Подає директору школи письмовий звіт про виконану роботу за кожний семестр.

7.4. Одержує від директора школи інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

7.5. Виконує накази директора з захисту Вітчизни та військово-патріотичного виховання.

7.6. Систематично здійснює обмін інформацією з питань, які входять до його компетенції, з дирекцією та працівниками школи.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _____________________________________ 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Український календар. Спілкуємося українською

Погода

Друзі сайту
 • Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського
 • Блог методиста Миргородського РМК Рожко Інни Сергіївни

 • Архів записів

  Copyright MyCorp © 2018 Конструктор сайтів - uCoz