. Біликівський навчально-виховний комплекс - Посадова інструкція учителя фізичної культури
Біликівський навчально виховний комплекс Миргородської районної ради
Середа, 20.06.2018, 10:34
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Наше опитування
Ваш найулюбленіший предмет?
Всього відповідей: 125
Нова Українська Школа
Національна дитяча гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
» Цей день в історії

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

   „ПОГОДЖЕНО”                                                     „ЗАТВЕРДЖУЮ”

   Голова профкому                                                                      Директор школи

„ __ „ ___________ 201_року                                                „ __ „ ___________ 201_року

 

Посадова інструкція учителя фізичної культури

_______________________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові)

І. Загальні положення

 1. Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно- кваліфікаційної характеристики вчителя фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.1995 р., №4бУі268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України.
 2. Учитель фізичної культури призначається і звільняється з посади директором школи.
 3. Учитель фізичної культури повинен мати вищу освіту або середню спеціальну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.
 4. У своїй діяльності вчитель фізичної культури керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи (пра­вилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями дирек­тора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою (контрактом).

Дотримується у роботі Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки

Основними завданнями та обов'язками діяльності вчителя фізичної культури є:

 1. Проводити на високому методичному і науковому рівні навчання учнів у відповідності з програмами та методиками фізичної культури, використовуючи при цьому найефективніші прийоми і засоби навчання.
 2. Визначати завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготов­леності, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів.
 3. Надавати допомогу учням, учителям в оволодінні навичками і технікою виконання вправ.
 4. Забезпечувати повну безпеку учнів, виконання вимог техніки безпеки під час проведення уроків та фізкультурно-оздоровчих заходів.
 5. Разом з медичними працівниками контролювати стан здоров'я дітей і регулювати їх фізичне навантаження.
 6. Проводити консультації для батьків, вихователів груп продов­женого дня методикою фізичного виховання дітей і профілактики нещас­них випадків.
 7. Чергувати в школі у відповідності з графіком чергувань на перер­вах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.
 8. Проводити позакласну роботу з учнями.
 9. Вести облік успішності і відвідування уроків.
 10. Дбайливо ставитися до збереження навчально-матеріальної бази фізичного виховання, обладнання та інвентаря, прийнятого на відпові­дальне збереження згідно з відповідними документами.
 11. Брати участь у роботі методоб'єднання та внутрішкільних зма­ганнях.
 12. Проходити періодичні медичні обстеження.
 13. Дотримуватись етичних норм поведінки в школі, побуті, громад­ських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
 14. Розміщувати та встановлювати спортивне обладнання у відпо­відності з правилами і вимогами техніки безпеки і виробничої санітарії.
 15. Складати і переглядати один раз на три роки інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснювати нагляд за їх дотриманням.
 16. Систематично проводити вступний, первинний, позаплановий та цільовий інструктажі з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяль­ності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів".
 17. Проводить ретельну перевірку та своєчасне розслідування і облік нещасних випадків.
 18. Допускати у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.
 19. Заміняти на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно з розпо­рядженням заступника директора з навчально-виховної роботи.
 20. Брати участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.

III. Права

Учитель фізичної культури має право:

3.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, пердбаченому Ста­тутом школи.

 1. Захищати професійну честь та гідність.
 2. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності і давати свої пояснення.
 3. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
 4. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом
 5. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, методи оцінки знань учнів.
 6. На підвищення кваліфікації і перепідготовку.
 7. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
 8. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визна­чених Статутом і Правилами про нагородження учнів та стягнення.

IV. Відповідальність

 1. У встановленому законодавством України порядку вчитель фізич­ної культури несе відповідальність за:
 • життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
 • реалізацію не в повному об'ємі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;
 • порушення прав і свобод учня.
 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи, законних розпоряд­жень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов'яз­ків встановлених даною інструкцією, вчитель фізичної культури несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
 2. За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психічного насильства над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади від­повідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту". Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.
 3. За нанесені школі та учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель фізичної культури несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

V. Повинен знати

Учитель фізичної культури повинен знати:

 1. Закон України про освіту, інші законодавчі та нормативно- правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України. Норма­тивні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного процесу.
 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку школи.
 3. Правила безпечної експлуатації спортобладнання, протипожежної безпеки, енектробезпеки, надання першої медичної допомоги при нещас­них випадках.
 4. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.
 5. Правила користування засобами пожежогасіння та індивіду­ального захисту.
 6. Шлях евакуації учнів на випадок екстремальних ситуацій.
 7. Особливості змісту навчальних програм з фізичної культури.
 8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
 9. Вимоги до ведення шкільної документації.
 10. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.
 11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.
 12. Психологічні основи диференційованого навчання.
 13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.
 14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.
 15. Основи формування системності знань учнів.
 16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.
 17. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.
 18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.
 19. Сучасні методики навчання фізичної культури.
 20. Основну і додаткову літературу з фізичної культури, програму з фізичної культури.
 21. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Учитель фізичної культури повинен мати відповідну фахову освіту.
 2. Проводить вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять з обов'язковою реєстрацією у "Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів" та в класному журналі.
 3. Володіти сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці.
 4. Учитель фізичної культури повинен уважно оглянути місце прове­дення занять, переконатися в справності спротобладнання, надійності установлення і закріплення, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, що ставляться до місця проведення занять.
 5. Під час занять учитель фізичної культури повинен навчити учнів безпечних прийомів виконання фізичних вправ і стежити за дотриманням учнями заходів безпеки, при цьому суворо дотримуватись принципів доступності й послідовності навчання, в необхідних випадках забез­печувати страхування.
 6. За результатами медичних оглядів знати фізичну підготовленість й функціональні можливості кожного учня, якщо в учня з'являються ознаки втоми або якщо він скаржиться на слабкість чи погане само­почуття, негайно відіслати його до лікаря.
 7. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення квалі­фікації з предмета і раз на три роки - з безпеки життєдіяльності з наступ­ною атестацією.
 8. Розробляє і періодично переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці і подає їх на затвердження директору.
 9. Постійно підвищує педагогічну майстерність і фаховий рівень.

VII. Взаємовідносини

Учитель фізичної культури:

 1. Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіка позакласної роботи, затверджених директором школи на по­чатку навчального року.
 2. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, заміняє у вста­новленому порядку тимчасово відсутніх вчителів тієї ж спеціальності на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).
 3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, вимог щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі.
 4. Планує заходи з фізичної культури на навчальний рік, навчальний семестр. План заходів затверджує директор школи.
 5. Одержує від дирекції школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними доку­ментами.
 6. Систиматично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з дирекцією школи та педагогічними праців­никами.

7.7. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _____________________________________

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Український календар. Спілкуємося українською

Погода

Друзі сайту
 • Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського
 • Блог методиста Миргородського РМК Рожко Інни Сергіївни

 • Архів записів

  Copyright MyCorp © 2018 Конструктор сайтів - uCoz