. Біликівський навчально-виховний комплекс - Посадова інструкція психолога
Біликівський навчально виховний комплекс Миргородської районної ради
Середа, 20.06.2018, 10:15
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Наше опитування
Ваш найулюбленіший предмет?
Всього відповідей: 125
Нова Українська Школа
Національна дитяча гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
» Цей день в історії

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

   „ПОГОДЖЕНО”                                                     „ЗАТВЕРДЖУЮ”

   Голова профкому                                                        Директор школи

„ __ „ ___________ 201_ року                           „ __ „ ___________ 201_ року

Посадова інструкція психолога

І. Загальні положення

 1. Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України "Про освіту"

При складанні даної інструкції враховані також вимоги 'Типового положення про навчання з питань охорони праці".

 1. Психолог призначається і звільняється з посади директором загальноосвітньої школи.
 2. Психолог повинен мати вищу психологічну освіту.
 3. Психолог підпорядковується безпосередньо директору загально­освітньої школи.
 4. У своїй діяльності психолог керується Конституцією і законами України, указами Президента України, правилами і нормами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Уставом і ло­кальними правовими актами загальноосвітньої школи (у тому числі Правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора загальноосвітньої школи, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом), етичним кодексом психолога.

Психолог дотримується Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки

Основними напрямками діяльності психолога є:

2.1 .Психодіагностика, психопрофілактика, психолого-педагогічна корекція, консультування, надавання допомоги учням, педагогам, бать­кам у вирішенні питань навчання, виховання, розвитку дітей.

 1. Науково-методична робота.
 2. Забезпечення режиму виконання норм і правил техніки безпеки.
 3. Сприяння соціалізації учнів, формуванню в них загальної куль­тури, допомога у виборі майбутнього професійного напрямку.
 4. Визначення і розвиток обдарованості учнів, допомога в профі- лізації навчання.

Психолог виконує такі посадові обов'язки:

 1. Бере участь в організації освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, молоді, їхнього повноцінного психічного здоров'я.
 2. Виявляє причини, що спричиняють труднощі в становлені особис­тості дитини.
 3. Шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психолого- педагогічної корекції, консультування надає допомогу вихованцям, учням, педагогам, батькам у вирішенні питань навчання, виховання, розвитку дітей.
 4. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності до нав­чання в загальноосвітній школі, в першому класі, допомогає у виборі освітньої установи згідно з рівнем психологічного розвитку.
 5. Планує і розробляє розвиваючі, корекційні програми навчально- виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей дітей.

2.11 .Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, свідомому вибору дітьми, молоддю професій із урахуванням їхніх орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей.

 1. Виявляє і обстежує дітей з затримками у психічному, розумовому розвитку, надає їм психолого-педагогічну підтримку.
 2. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-націо­нальних духовних цінностей України, дбайливе ставлення до навколиш­нього середовища.
 3. Готує вихованців, учнів до свідомого життя в дусі взаєморозу­міння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
 4. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захи­щає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.
 5. Здійснює первинну профілактику алкоголізму і наркоманії, ін­ших шкідливих звичок серед підлітків, проводить психологічну експер­тизу і психолого-педагогічну корекцію поведінки.
 6. Бере участь у роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічної консультації.
 7. Формує психологічну культуру учнів, педагогів, батьків.
 8. Консультує керівників, працівників освітніх установ з питань психології управління, практичного використання психології в органі­зації навчально-виховного процесу.
 9. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

III. Права

Психолог має право:

 1. Брати участь в управлінні школою у порядку, визначеному статутом школи.
 2. На захист професійної честі і гідності.
 3. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати пояснення з їх приводу.
 4. Захищати свої інтереси.
 5. Підвищувати свою кваліфікацію.
 6. Атестуватись на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримати її у випадку успішного проходження атестації.
 7. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його діяльності, давати відповідні пояснення.
 8. Захищати свої інтереси самостійно і через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.
 9. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виклю­ченням випадків, передбачених законом.
 10. Підвищувати свою кваліфікацію

IV. Відповідальність

 1. У встановленому законодавством України порядку та відповідно до Положення "Про психологічну службу" психолог несе відповідальність за:
 • реалізацію не в повному обсязі освітніх програм у відповідності з річним планом служби психологів загальноосвітньої школи і графіком роботи;
 • життя і здоров'я учнів під час проведення розвиваючих, корекційних і діагностичних занять;
 • порушення етичного Кодексу психолога;
 • порушення прав і свободи учнів.
 1. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, психолог несе відповідальність у встановленому порядку, визначеному трудовим зако­нодавством.
 2. За застосування, у тому числі одноразових методів виховання, пов'язаних з фізичним і психологічним насильством над особистістю учнів, а також здійснення іншого аморального вчинку, психолог може бути звільнений від займаної посади у відповідності з трудовим законо­давством України. Звільнення за даний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

V. Повинен знати

Психолог школи повинен знати:

 1. Перелік, зміст та форми плануючої документації.
 2. Методику та вміти складати розклад уроків, консультацій, фа­культативів, курсів за вибором з урахуванням специфіки предметів відпо­відно до навчального плану, враховуючи бажання вчителів, гігієнічні вимоги до збереження здоров'я дітей.
 3. Особливості навчальних планів і програм та зміни до них, органі­зувати контроль за їх виконанням.
 4. Форми і методи контролю за якістю навчально-виховного про­цесу.
 5. Основні вимоги до підбору і розстановки педагогічних кадрів.
 6. Психологічні основи педагогічної праці.
 7. Володіти такими нестандартними активними формами навчання, як ділові ігри, моделювання та аналіз педагогічних ситуацій, робота в мікрогрупах, парах та ін.
 8. Обирати для школи на основі діяльності педколективу педагогічну проблему, визначати основні напрямки методичної роботи у школі, спрямувати самоосвіту кожного вчителя на вирішення особистих та шкільних педагогічних проблем.
 9. Можливості використання вчителів у позаурочний час.
 10. Психологічні осбливості учнів різних вікових груп, форм і мето­дів роботи з ними.
 11. Індивідуальні особливості характеру кожного члена колективу, в тому числі і свої власні.
 12. Форми та зміст усієї обліково-звітньої документації з навчально- виховної роботи, порядок і строки підготовки обліково-звітньої доку­ментації.
 13. Державну мову відповідно до вимог Закону України "Про мови".
 14. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності.
 15. Правила користування засобами пожежогасіння та надання ме­тодичної допомоги.

VI. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Вміти визначати основні завдання організації та напрямки вдоско­налення навчально-виховного процесу, організаційно-педагогічні заходи з їх реалізації.

 1. Регулювати навчальне навантаження учнів, беручи до уваги роботу предметних гуртків і час на виконання домашніх завдань, та організовувати роботу для запобігання перевантаження учнів.
 2. Здійснювати особистий контроль за групами учнів з низьким рівнем успішності і поведінки та обдарованими дітьми.
 3. Організовувати роботу з учнями, які отримали завдання на літо.
 4. Вивчати стан викладання основ наук у школі, вміти аналізувати успіхи та недоліки в роботі кожного вчителя з питань організації процесу навчання.
 5. Організовувати та контролювати роботу вчителів з відстаючими та обдарованими дітьми.
 6. Уміти правильно оцінювати інформацію про рівень знань учнів і виробляти оптимальні методи роботи з ними.
 7. Вміти на основі педадогічного спостереження та аналізу готувати матеріали до розпорядчих документів у школі.
 8. Контролювати якість ведення шкільної документації (інструкція "Про ведення ділової документації у загальноосвітніх навчально-вихов­них закладах").
 9. Брати участь в організації та проведенні атестації педагогічних працівників.
 10. Організовувати методичну роботу в школі, ґрунтуючись на реко­мендаціях з організації методичної роботи з педагогічними кадрами в установах освіти України та наказом по школі про організацію мето­дичної роботи на навчальний рік.
 11. Вміти аналізувати ефективність методичної роботи в школі.
 12. Організувати вивчення, впровадження перспективного педаго­гічного досвіду, прогресивних педагогічних технологій учителями, нада­вати допомогу тим із них, хто її потребує
 13. Вміти вести індивідуальну роботу з батьками учнів та з учнями.
 14. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення квалі­фікації і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з перевіркою зань.

VII. Взаємовідносини (зв'язки за професією, посадою)

Психолог:

 1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робо­чого тижня, і затвердженим директором школи.
 2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік. План роботи затверджується директором школи.
 3. Представляє директору школи письмовий звіт про свою діяльність по закінченню кожного навчального року.
 4. Отримує від директора школи та його затупників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайо­миться під розписку з відповідними документами.

7.5. Працює в тісному контакті з учителями, класними керівниками і батьками учнів (особами, які їх опікають); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в його компетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками навчально-виховного закладу.

 

Посадову інструкцію отримав(ла)

і з її змістом ознайомлений(а)___________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Український календар. Спілкуємося українською

Погода

Друзі сайту
 • Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського
 • Блог методиста Миргородського РМК Рожко Інни Сергіївни

 • Архів записів

  Copyright MyCorp © 2018 Конструктор сайтів - uCoz